• Wywóz odpadów stałych i płynnych Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku pozwala nam przedstawić Państwu konkurencyjną ofertę cenową na wywóz gruzu, śmieci oraz nieczystości płynnych. Nasze ceny zależne są od ilości odpadów oraz od częstotliwości ich opróżnień.
  • Prace nocne Nasza firma świadczy swoje usługi również nocą. Zamiatarki czyszczące główne ulice Warszawy, pracując w ciągu dnia stwarzałyby zbyt duże utrudnienia na naszych i tak już zakorkowanych ulicach. Analogicznie zmywarki, pracują najefektywniej nocą, gdy ruch na drogach jest znikomy.
  • Śmieciarki Świadczymy usługi wywozu śmieci od klientów z zabudową jednorodzinną, klientów indywidualnych (firm) oraz osiedli mieszkaniowych. Jesteśmy firmą posiadającą wieloletnie doświadczenie w branży, otwartą na wszelkie propozycje współpracy. W zakresie wywozu odpadów komunalnych możemy zaproponować pojemniki o pojemnościach: 120L, 240L, 770L, 1100L oraz 5000L.
  • warszawa Wywóz odpadów świadczymy dla firm, klientów indywidualnych oraz osiedli mieszkaniowych na terenie całej Warszawy i jej okolic. Nasza firma wyznacza nowe standardy świadczonych usług. Dla nas najważniejszy jest klient i jego zadowolenie z jakości wykonanych usług.
  • koszenie traw 2 W zakresie pielęgnacji zieleni, nasza firma świadczy usługi: porządkowanie terenów zielonych, koszenie i grabienie trawników, wycinka drzew, krzewów, prześwietlenia drzewostanu, usuwanie wiatrołomów, prace wysokościowe z użyciem podnośnika koszowego, likwidacja dzikich zwałek.
 

RODO obowiązek informacyjny

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ BYŚ WOJCIECH BYŚKINIEWICZ


Niniejsza informacja została sporządzona w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie). Użyte w art.4 Rozporządzenia definicje stosuje się na potrzeby niniejszej informacji.  


1. Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Wojciech Byśkiniewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz pod adresem: ul. Wólczyńska 249, 01- 919 Warszawa. 


2. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych 


Dane osobowe przetwarzane są na następującej podstawie prawnej oraz w następującym celu: 

a. art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy a także dochodzenia roszczeń z umowy. 

b. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na wypełnieniu przez Administratora obowiązków rachunkowych, podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych, socjalnych wynikających lub związanych ze stosunkiem umownym,

c. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków związanych ze składaniem raportów oraz sprawozdań z wykonywanej działalności gospodarczej do urzędów administracji publicznej,

d. art.6 ust.1 pkt.f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegającego na tworzeniu raportów, statystyk, archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą. 


3. Kategorie odbiorców danych osobowych


Odbiorcami danych osobowych osób, których dane dotyczą są następujące kategorie podmiotów:

a. uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora, 

b. podmioty przetwarzające, świadczące na rzecz Administratora usługi, a w szczególności informatyczne, administracyjne, finansowe, prawne, doradcze, konsultingowe, statystyczne, transportowe. 

c. urzędy administracji publicznej,

d. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 


4. Okres przechowywania danych osobowych


Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez następujące okresy: 

a. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2a, przez okres trwania umowy oraz przez okres do upływu terminów przedawnienia roszczeń. 

b. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2b przez okres do upływu przedawnienia zobowiązań publiczno-prawnych Administratora, w tym podatkowych lub ubezpieczeniowych.

c. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2c przez okres, w którym Administrator będzie prawnie zobowiązany do składania raportów lub sprawozdań do organów administracji rządowej i samorządowej oraz do ich archiwizowania,

d. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2d,  przez okres do 10 lat od momentu zakończenia przetwarzania na innych podstawach prawnych. 


5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą


1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  – na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu (art. 15-20,22 Rozporządzenia).

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.21 Rozporządzenia).

3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 


6. Wymóg podania danych osobowych


W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadkach o których mowa w pkt.2, podanie danych osobowych jest wymogiem zarówno ustawowym jak i umownym. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich nie podanie uniemożliwiłoby zawarcie umowy i w tym znaczeniu osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych osobowych. 


7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Administrator nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie wykorzystuje profilowania.


8. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

a. Adres e-mail: iod@bys.com.pl

b. telefon: (+48) 22 835-40-48

Aktualności

18.06.2019 Harmonogram wywozu odpadów po 20 VI 2019 r.

Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się świętem Bożego Ciała poniżej przedstawiamy przesunięcia wywozu odpadów spowodowane dniem…
więcej...
 

26.05.2019 Nowa strona internetowa

Szanowni Państwo Zapraszamy na naszą nową stronę internetową  www.bys.pl
więcej...
 

17.04.2019 Przesunięcia wywozu odpadów w okresie świąt majowych 2019r.

Szanowni Państwo!   W związku z długim weekendem majowym,  poniżej przedstawiamy przesunięcia wywozu odpadów:     Klienci…
więcej...
 

16.04.2019 Przesunięcia odbioru nieczystości stałych po świętach Wielkiej Nocy

Szanowni Państwo!     W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy poniżej przedstawiamy przesunięcia wywozu odpadów…
więcej...