Odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych

Powrót

Uzupełnieniem prowadzonej działalności polegającej na wywozie nieczystości stałych i płynnych jest zagospodarowywanie odpadów przemysłowych. Posiadamy wymagane ustawą o odpadach zezwolenia i stosowne umowy na odbiór, transport i czasowe gromadzenie odpadów przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych.
 

Odpady przemysłowe - budowlane
Odpady przemysłowe - budowlanka

Odpady przemysłowe - chemikalia
Odpady przemysłowe - chemikalia

Odpady przemysłowe - części samochodowe
Odpady przemysłowe - samochodówka

Transport i odbiór odpadów potwierdzamy na Karcie Przekazania Odpadu zgodnie z ustawą o odpadach i rozporządzeniem  Ministra Środowiska z 14 lutego 2006 r.

Dla naszych klientów oferujemy merytoryczną pomoc w zakresie uzyskania stosownych zezwoleń na wytwarzanie odpadów. Posiadamy specjalistyczne pojemniki do zbiórki odpadów, sprzęt spełniający wymogi ADR oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą zapewniającą bezpieczny odbiór i transport odpadów. Przyjmując określony odpad ponosimy za niego całkowitą odpowiedzialność.

Poniżej przedstawiamy w tabeli najczęściej odbierane odpady przemysłowe
 

L.p.
Rodzaj odpadu
 
Grupa/kod
Uwagi
1. Makulatura i tektura   15 01 01  
2. Zużyte akumulatory ołowiowe     
Akumulator
16 06 01*  
3. Złom stalowy     
Złom stalowy
16 01 17  
4. Tworzywa sztuczne 16 01 19  
5. Odpady farb i lakierów     
Farby
08 01 11* Nie zawierające związków chlorowcoorganicznych.
6. Szlamy z usuwania farb i lakierów   08 01 13* Nie zawierające związków chlorowcoorganicznych.
7. Puszki po farbach i lakierach oraz po farbach drukarskich     
farby

15 01 10*

 
8. Odpady farby drukarskiej   08 03 12*
08 03 13
Nie zawierające związków chlorowcoorganicznych.
9. Szlamy farb drukarskich   08 03 14* Nie zawierające związków chlorowcoorganicznych.
10. Odpady tworzyw sztucznych: folie opakowania, ścinki tworzyw,
zderzaki samochodowe itp.- nie segregowane      
Tworzywa sztuczne
16 01 20  
11. Stłuczka szklana: szyby samochodowe   15 01 07
16 01 20
 
12. Zaolejone czyściwo, odzież ochronna, zużyte sorbenty i materiały filtracyjne.   15 02 02  
13. Zużyte filtry, olejowe i powietrzne     
Filtry
16 01 07*
15 02 03
 
14. Zużyte opony samochodowe     
Zużyte opony
16 01 03 Do średnicy 1 250 mm, szer. 450 mm i wagi ~50kg.
15. Kleje   08 04 09*
08 04 10
 
16. Rozpuszczalniki
14 06 03*  
17.

Zużyte lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć:
- świetlówki
- lampy wyładowcze
- świetlówki kompaktowe
- lampy z solarii

16 02 13*  
18. Odpady medyczne    18 01 03*  

* - odpady niebezpieczne

Powrót