Polityka prywatności

Powrót

Polityka Prywatności

WSTĘP
Niniejszy dokument pod nazwą „Polityka Prywatności”, opisuje czynności podejmowane przez firmę BYŚ, wobec osób korzystających z usług BYŚ oraz osób kontaktujących się z BYŚ lub korzystających z serwisu internetowego firmy BYŚ (Klienci), w celu zapewnienia prywatności tych osób.
Firma BYŚ oznacza przedsiębiorcę Wojciecha Byśkiniewicza działającego pod firmą BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz pod adresem: ul. Wólczyńska 249, 01- 919 Warszawa.
Niniejszy dokument dotyczący ochrony prywatności ma na celu przedstawienie sposobu, w jaki Firma BYŚ wykorzystuje gromadzone informacje na temat Klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby przedstawić podejmowane działania w sposób na tyle szczegółowy, aby Klienci mogli bez przeszkód uzyskać potrzebne informacje.
Polityka Prywatności ma zastosowanie do usług gospodarki odpadami świadczonymi przez firmę BYŚ oraz stron internetowych lub aplikacji internetowych firmy BYŚ (Usługi) , które odnoszą się do lub łączą się z informacjami prywatnymi Klientów i będzie miała zastosowanie bez względu na to, czy Klient korzysta z Usług za pomocą komputera, telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia końcowego, czy też informacje prywatne przekazywane są przez Klienta w bezpośrednim kontakcie z firmą BYŚ.
Serwis Internetowy BYŚ, o którym mowa w niniejszej Polityce Prywatności dostępny jest pod adresem www.bys.pl. (dalej Serwis)
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się poniżej. Dostępne są także na stronie www.bys.pl/firma#rodo-obowiazek-informacyjny
Szczegółowe regulacje dotyczące możliwości zawierania umów na odległość na świadczenie Usług dostępne są na stronie www.bys.pl/zamow-kontener
II. KOMUNIKACJA I INFORMACJA
W przypadku kontaktu z firmą BYŚ za pośrednictwem Serwisu lub z przedstawicielami działu obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, telefonu lub osobiście, Firma BYŚ może poprosić o podanie niektórych danych Klientów, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące kontaktu. Może wówczas gromadzić te informacje w celu analizy rodzaju wykonanych lub oczekiwanych Usług lub jako czynności przygotowawcze przed zawarciem umowy, w szczególności w celu przedstawienia oferty na Usługi.
Firma BYŚ może również tworzyć dzienniki/raporty przydatne do diagnozowania jakości wykonywanych Usług lub preferencji Klientów. Jednocześnie informacje te mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia wsparcia technicznego Klienta i analizy ewentualnych reklamacji, co do świadczonych Usług.
Firma BYŚ może nawiązać kontakt z Klientem telefonicznie lub poprzez Serwis, aby zapewnić niezbędną pomoc lub wsparcie, którego potrzebuje lub o które prosi Klient. Firma BYŚ może również rejestrować i odsłuchiwać prowadzone przez Klientów rozmowy z przedstawicielami działu obsługi klienta ( gdy Klienci kontaktują się telefonicznie), korzystać z
informacji prywatnych w celach szkoleniowych oraz podczas procedury rozpatrywania reklamacji, a także w celu zapoznania się z wszelkimi informacjami przekazanymi przez Klientów w odpowiedzi na dobrowolną(e) ankietę(y). Korzystanie przez firmę BYŚ z informacji prywatnych nie jest tożsame z korzystaniem z danych osobowych Klientów. Dostęp do danych osobowych klientów mają wyłącznie uprawnieni pracownicy BYŚ na podstawie pisemnego upoważnienia i tylko w zakresie wykonywanych obowiązków ze stosunku pracy.
Rejestrowanie i odsłuchiwanie rozmów z Klientami będzie miało miejsce jedynie wówczas, gdy będzie to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa i Klienci zawsze będą o tym fakcie poinformowani najpóźniej na początku trwania danej rozmowy. Jednakże gdy Klient odmówi zgody mimo, iż firma BYŚ będzie miała prawo zażądać podania stosownych informacji od Klienta oraz dokonać rejestracji transmisji, wówczas połączenie może zostać zakończone. Firma BYŚ może gromadzić informacje o korzystaniu przez Klientów z Usług za pomocą oprogramowania zainstalowanego w Serwisie bądź informacje o korzystaniu z aplikacji internetowych
wykorzystywanych za pośrednictwem Serwisu.
Wówczas mogą to być informacje takie jak czas, długość lub częstotliwość okresu korzystania przez Klienta z Usługi, wyszukiwane zapytania wprowadzane za pośrednictwem Usług oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookies (Sekcja IV poniżej), które zostały umieszczone na urządzeniu Klienta (takim jak komputer osobisty, telefon komórkowy lub tablet) lub w aplikacjach Serwisu.
Firma BYŚ może otrzymać również informację na temat Klientów z publicznie dostępnych źródeł, pod warunkiem że otrzymywanie takich informacji jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; dane te mogą być łączone z innymi informacjami otrzymywanymi od Klienta lub o Kliencie.
Informacje prywatne Klientów, w których posiadanie zgodnie z prawem weszła Firma BYŚ mogą być wykorzystanie – z zastrzeżeniem, że nie muszą - łącznie lub pojedynczo lub w innych konfiguracjach w następujący sposób:
1. w celu świadczenia Usług bądź realizacji ich konkretnych funkcji, wskazanych przez Klienta, w szczególności w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy z Klientem lub w prawnie uzasadnionym celu lub w celu wykonania obowiązku prawnego powiązanego z taką umową albo przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia;
2. w celu uzyskania opinii lub uwag na temat Usług lub w celu przeprowadzania ankiet;
3. w celu dopasowania treści do potrzeb Klienta i formułowania rekomendacji w oparciu o dotychczasowe działania Klienta w ramach Usług;
4. w celu skutecznego ukierunkowania Usług, treści Serwisu, rekomendacji lub reklamy Usług i komunikatów;
5. celów reklamowych, takich jak dostarczanie Klientom newsletterów oraz innych komunikatów za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu i/lub wiadomości tekstowych (SMS) lecz tylko jeżeli Klient wyraził na powyższe wyraźną i świadomą zgodę lub jeżeli Firma BYŚ jest do tego uprawniona na innej nie budzącej wątpliwości podstawie prawnej;
6. w celu oceny i analizy rynku, klientów, konkurencji oraz innych powiązanych lub zamiennych usług w tym do zasięgania opinii na temat Usług oraz przeprowadzania ankiet wśród Klientów;
7. w celu tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk dotyczących korzystania z Usług, struktury Klientów lub preferencji Klientów, które jednakże nie będą wykonywane w sposób zautomatyzowany. Te zanonimizowane dane mogą być udostępniane osobom trzecim;
8. w celu rozwijania nowych i udoskonalania istniejących Usług, rekomendacji, reklam i innych form komunikacji, a także uzyskania bardziej szczegółowej wiedzy na temat preferencji Klienta;
9. w celu obsługi i wsparcia klienta w odniesieniu Usług, także o charakterze aktywnego kontaktu lub komunikacji ze strony Firmy BYŚ, bądź obsługi wszelkich innych zapytań dotyczących obsługi Klienta, np.: rozpatrywanie reklamacji;
10. w celu monitorowania działalności i prowadzenia ewidencji wewnętrznej firmy BYŚ, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą Polityką Prywatności oraz innymi regulacjami, które dotyczą lub są stosowane przez lub wobec Klientów;
11. w celu zapewnienia ochrony Klientom, aby zapobiegać próbom dopuszczenia się oszustwa wobec Klientów naszych Usług, co jednakże nie oznacza zobowiązania firmy BYŚ do skutecznego zapewnienia takiej ochrony;
12. w celu zapewnienia i zachowania bezpieczeństwa Usług, w szczególności zapobieganie atakom na Serwis, inne systemy lub sieci teleinformatyczne lub też udaremniać takie ataki;
13. w celu ochrony praw lub własności firmy BYŚ, w tym realizacji jakichkolwiek warunków lub umów regulujących korzystanie z naszych Usług;
14. w celu przestrzegania zobowiązań prawnych wynikających z przepisów prawa Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub przepisów prawa Unii Europejskiej;
15. w celu szkolenia personelu i zapewniania jakości, w szczególności w odniesieniu do przedstawicieli naszego działu obsługi klienta;
16. w celu komunikowania się z Klientami, w tym w sprawach związanych Usługami lub transakcjami finansowymi lub ofertami Usług.
17. w innych celach, jeżeli istnieje podstawa Prawna, zgodnie z którą Firma BYŚ może korzystać z takich informacji.
18. Jeżeli wykorzystanie informacji prywatnych Klientów wymagać będzie uzyskania uprzedniej zgody Klienta lub wymagać będzie od firmy BYŚ powiadomienia Klienta o takim wykorzystaniu z podaniem szczegółowych informacji o zakresie określonym przepisami prawa, Firma BYŚ wypełni te obowiązki zanim skorzysta z danych prywatnych Klienta i tylko pod takimi warunkami, chyba że na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub przepisów prawa Unii Europejskiej będzie uprawniona do wykorzystania informacji prywatnych bez uprzedniej zgody lub powiadomienia Klienta.
Jeżeli wykorzystanie informacji prywatnych Klientów wymagać będzie uzyskania uprzedniej zgody Klienta lub wymagać będzie od firmy BYŚ powiadomienia Klienta o takim wykorzystaniu z podaniem szczegółowych informacji o zakresie określonym przepisami prawa, Firma BYŚ wypełni te obowiązki zanim skorzysta z danych prywatnych Klienta i tylko pod takimi warunkami.
III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejsza informacja została sporządzona w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie). Użyte w art.4 Rozporządzenia definicje stosuje się na potrzeby niniejszej informacji.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Wojciech Byśkiniewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz pod adresem: ul. Wólczyńska 249, 01- 919 Warszawa.
2. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są na następującej podstawie prawnej oraz w następującym celu:
a. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu przez nią wskazanym.
b. art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, w tym podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a także dochodzenia roszczeń z umowy.
c. art. 6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na wypełnieniu
przez Administratora obowiązków pracodawcy oraz innych obowiązków rachunkowych, podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych, socjalnych wynikających lub związanych ze stosunkiem umownym,
d. art. 6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia w celu wypełnienia przez Administratora powierzonych zadań samorządu gminnego wykonywanych w interesie publicznym oraz obowiązków związanych ze składaniem raportów oraz sprawozdań z wykonywanej działalności gospodarczej do urzędów administracji publicznej,
e. art. 6 ust.1 pkt.f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegającego na tworzeniu raportów, statystyk, archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.
3. Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych osób, których dane dotyczą są następujące kategorie podmiotów:
a. uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
b. podmioty przetwarzające, świadczące na rzecz Administratora usługi, a w szczególności informatyczne, administracyjne, finansowe, prawne, doradcze,
konsultingowe, statystyczne, transportowe.
c. urzędy administracji publicznej,
d. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez następujące okresy:
a. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2a, przez okres na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w przypadku gdy odpadnie cel przetwarzania danych osobowych w jakim te dane były przetwarzanie - a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora
b. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2b, przez okres trwania umowy oraz przez okres do upływu terminów przedawnienia roszczeń.
c. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2c przez okres do upływu przedawnienia zobowiązań publiczno-prawnych Administratora, w tym podatkowych lub ubezpieczeniowych lub do upływu terminów archiwizowania dokumentów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
d. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2d przez okres, w którym Administrator będzie wykonywał na podstawie umowy jako zlecone zadania własne samorządu gminnego lub będzie prawnie zobowiązany do składania raportów lub sprawozdań do organów administracji rządowej i samorządowej oraz do ich archiwizowania,
e. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2e, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia przetwarzania na innych podstawach prawnych.
5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
a) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu (art. 15-20,22
Rozporządzenia).
b) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.21 Rozporządzenia).
c) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.
6. Wymóg podania danych osobowych
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadku o których mowa w pkt.2 a podanie danych osobowych, jest dobrowolne i zależne wyłącznie od osoby, której dane dotyczą. Jednakże nie podanie tych danych może spowodować, iż Administrator nie podejmie czynności leżących w interesie osoby, której dane dotyczą.
2. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadkach o których mowa w pkt.2, podanie danych osobowych jest wymogiem zarówno ustawowym jak i umownym. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich nie podanie uniemożliwiłoby zawarcie umowy i w tym znaczeniu osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych osobowych. Informacje odnoście plików „Cookies” znajdują się w dalszej części.
7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Obecnie Firma BYŚ nie planuje przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) („EOG”). W przypadku, gdy Administrator zdecyduje o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie wykorzystuje profilowania.
9. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
a. Adres e-mail: iod@bys.pl,
b. telefon: (+48) 22 835-40-48.
IV. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Firma BYŚ stosuje zestaw praktyk i procedur związanych z tzw. plikami cookies „ciasteczkami” i ich wykorzystaniem.
Bez umieszczania niektórych plików cookie w urządzeniu Klienta Firma BYS nie może zaoferować wszystkich funkcjonalności Serwisu.
Klienci firmy BYŚ mogą uniknąć wszystkich lub niektórych plików Cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub zgłoszenie rezygnacji bezpośrednio do odpowiedniego podmiotu zewnętrznego.
Jeżeli Klient będzie korzystał z Serwisu bez zmiany ustawień, firma BYŚ przyjmie założenie, że Klient akceptuje zamieszczanie i korzystanie z plików cookies opisane w niniejszej części pn. Polityka Cookies.
Uzyskana pliki cookies nie są powiązane z informacjami prywatnymi. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer identyfikujący konkretne urządzenie.
Pliki cookies używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Mając powyższe na uwadze Firma BYŚ wyjaśnia działania związane ze stosowaniem plików cookies:
1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może na przykład określić, czy dany komputer (użytkownik) już ją kiedyś odwiedził.
Pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla Klienta. Mogą być również używane w celach reklamowych.
2. Własne pliki cookie (pliki cookies firmy BYŚ) będą zamieszczane na urządzeniach Klientów za pośrednictwem Serwisu. Serwis może wysyłać pliki cookie na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach, a w szczególności:
a. umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania Serwisu na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
b. uproszczenie korzystania z Serwisu,
c. monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności Serwisu
d. przesyłanie reklam dostosowanych do zainteresowań i potrzeb Klientów.
3. Zewnętrzne pliki cookie (pliki cookie osób trzecich) mogą być zamieszczane w urządzeniach Klientów przez osoby trzecie niezależnie od firmy BYŚ (ale niekoniecznie).
Wówczas w zakresie dotyczącym zewnętrznych plików cookies działania firmy BYŚ ograniczą się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku. W odniesieniu do plików cookies osób trzecich, wyłącznie te osoby trzecie korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie. W takiej sytuacji informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności, polityką cookies lub innymi regulacjami, o ile istnieją, z zastrzeżeniem, iż Firma BYŚ nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie. Poprzez zewnętrzne pliki cookie inne serwisy mogą dopasowywać się do preferencji Klientów.
4. Serwis może umieszczać w urządzeniach Klientów zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies).
Pliki cookie tymczasowe są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po skończeniu sesji przeglądarki plik cookie wygasa. Bez tymczasowego pliku cookie zapamiętującego, danych ze strony logowania, serwis internetowy nie może „zapamiętać”
zalogowania w momencie przechodzenia do dalszych podstron.
Pliki cookie trwałe mają charakter permanentny tj. utrzymują się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Pozwala to na szybszy i często wygodniejszy dostęp do Serwisu.
5. Firma BYŚ dokłada starań, aby korzystanie z plików cookie i innych technologii było jak najbardziej przejrzyste. Każdy Klient ma możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, można rozróżnić
kilka metod kontroli:
a. akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,
b. akceptacji wyłącznie wybranych plików cookies,
c. akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
d. odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Firma BYŚ dla wyłącznej własnej konieczności przygotowujemy i opracowujemy różne rodzaje danych i statystyk - anonimowych, zbiorczych lub ogólnych. Dane te są anonimowe, co oznacza, że w żaden sposób nie można dłużej na ich podstawie zidentyfikować Klienta. Wówczas Firma BYŚ traci możliwość identyfikacji takich informacji, jako prywatnych danych Klientów. Takie zanonimizowane opracowania mogą być udostępniane osobom trzecim.
Firma BYŚ może w dowolnej chwili zmienić w całości lub w części niniejszą Politykę Prywatności.
Niniejszy dokument stanowi wyraz przekonania firmy BYŚ co do ochrony prywatności Klientów, jednakże nie stanowi zobowiązania lub przyrzeczenia wobec Klientów lub osób trzecich a także gwarancji.

Powrót